Home / Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng của http://www.loihayydep.info/

Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của http://www.loihayydep.info/. Vui lòng đọc qua cẩn thận. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào của các điều khoản sau đây về việc sử dụng trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bằng việc truy cập các nội dung của http://www.loihayydep.info/ (sau đây gọi tắt là website) bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây và cũng chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web và dừng truy cập ngay.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, và rằng bạn sẽ tôn trọng tất cả các điều luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng các trang web một cách mà có thể làm giảm hiệu suất, hư hỏng hay chuyển dụng thao tác các nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không làm hại đến các trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực có bảo đảm của trang web hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm, bạn có thể tin rằng tồn tại trên các trang web hoặc máy chủ, nơi nó được lưu trữ.

Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm, chi phí bao gồm cả chi phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi xâm phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này mà bạn đã đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc sao chép, phân phối trong bất kỳ phương pháp nào dù trực tuyến hoặc offline đều bị nghiêm cấm. Các hoạt động trên trang web và hình ảnh, logo, chữ và các thông tin khác là tài sản của http://www.loihayydep.info/ (trừ khi có quy định khác).

Disclaimer

Mặc dù chúng tôi cố gắng để đạt được sự chính xác hoàn toàn trong thông tin được trình bày trên trang web, và cố gắng để cập nhật càng sớm càng tốt, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên các trang web có thể hơi lỗi thời.

http://www.loihayydep.info/ có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi hay chỉnh sửa các thông tin mà bạn tìm thấy trên các trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng nêu trên

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng nêu trên.